บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

จารึกความยิ่งใหญ่บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ณ อุทยานราชภักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” [...]