ทรงงาน

รวมภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จไปสถานที่ต่างๆในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จไปทุกจังหวัดในประเทศไทย  ล้วนแล้วแต่ไปเพื่อทรงงานและไปเยี่ยมราษฎร ทั้งสิ้น พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเสมอมา และภาพต่อไปนี้ก็เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวไปยังสถานที่ต่าง ซึ่งเห็นแล้วรู้สึกมีความสุข พระองค์จะทรงอยู่ในใจคนไทยเสมอไป   พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ) เป็นประธานเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี   รัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช [...]