จังหวัดสมุทรสงคราม

อนุรักษ์ความเป็นไทย ไปกับ “พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวา”

“พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวา” ได้งบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาสนับสนุน จัดสร้างโดยบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สสว. [...]