งานบุญเดือนสิบ

ประเพณีสาร์ทเดือนสิบ วันสารทไทย เมืองนคร

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ [...]