ข้าวสังข์หยด

โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี เที่ยวอย่างพอเพียงตามรอยพ่อ

โครงการชั่งหัวมันเป็นโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกิดขึ้นเนื่องจากมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย พระองค์รับสั่งให้ เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางไว้บนตาชั่ง ครั้นพระองค์เสร็จกลับมาทรงพบว่าหัวมันงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่เพาะปลูกมันเทศ และพืชต่างๆในท้องถิ่นของจ.เพชรบุรี และทรงพระราชทานชื่อ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนด้านการปลูกพืชเกษตร ในโครงการมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 250 ไร่ เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน จะมีรถพาเข้าชมดูไร่ในแต่ละจุด เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 08.30 น. – 18. 00 น [...]