ข้อพิพาท

ททท.เมืองพัทยาจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเจ็ตสกี”

ปัจจุบันชายหาดพัทยาเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ท้ังห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารและมีที่พักตากอากาศตลอดแนวชายหาด ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ มากมาย [...]