The Great Escape, Adventure and Experience

 
 
Random Article


 
What's New
 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 
 
Overview
 

ที่อยู่: 1 ม. 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50200
 
เบอร์โทร: 053 ? 278620 กด 0
 
Email: watrampoeng@hotmail.com
 
เวบไซต์: http://www.watrampoeng.com/
 
การเดินทาง: เรียบคลองชลประธาน
 
คำแนะนำ: กิจกรรมตลอดปี -รับสมัครผู้เข้าปฏิบัติธรรมชาวไทย ชาย ? หญิง ทุกวันตลอดปี -รับสมัครผู้เข้าปฏิบัติธรรมชาวต่าง ประเทศชาย ? หญิง ทุกวันตลอดปี -รองรับกลุ่มปฏิบัติธรรมจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่าง ๆ -รับสมัครบุคคลเข้าบรรพชาและอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรมตลอดปี -เทศน์ทุกวันโกน วันพระ มีกิจกรรมเวียนเทียนทุกวันพระตลอดปี -ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น. -มีพระวิปัสสนาจารย์อบรมแนวทางการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกวัน เช้า สาย บ่าย เย็น - มีพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์สอบอารมณ์กรรมฐานแก่ชาวไทยและต่างประเทศ
 
 
พื้นที่:
 
น่าไปเที่ยว
 
 
 
 
 


 


สรุปสั้นๆทันใจ

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สังกัดมหานิกาย สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 โดยพระธรรม มังคลาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) จนถึงปี พ.ศ. 2534 ท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอาราม หลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระสมุห์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ พันโท (วิ) ที่ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) รูปปัจจุบันผู้เป็นศิษย์ได้สืบทอดเจตนารมณ์และสืบสานงานวิปัสสนากรรมฐานมาจน ถึงปัจจุบัน พัฒนาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่าเป็นสำนักอบรม วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นอกจากงานวิปัสสนากรรมฐานแล้ว วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ยังเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมสาขาของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตาราม และยังเป็นวัดที่รวบรวมและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาล้านนา กิจกรรมประจำปีสืบสานพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมไทย ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา -งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน -รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง คารวะพระเถระ -กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ? ออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ -อุปสมบทหมู่พระนวกะเข้าพรรษา -งานกฐินทานประจำปี [...]

0
Posted 14/09/2012 by piggypimm

 
Full Article
 
 

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สังกัดมหานิกาย สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 โดยพระธรรม มังคลาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) จนถึงปี พ.ศ. 2534 ท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอาราม หลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระสมุห์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

พันโท (วิ) ที่ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
รูปปัจจุบันผู้เป็นศิษย์ได้สืบทอดเจตนารมณ์และสืบสานงานวิปัสสนากรรมฐานมาจน ถึงปัจจุบัน พัฒนาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่าเป็นสำนักอบรม วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
นอกจากงานวิปัสสนากรรมฐานแล้ว วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ยังเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมสาขาของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตาราม และยังเป็นวัดที่รวบรวมและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาล้านนา
กิจกรรมประจำปีสืบสานพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมไทย ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา
-งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
-รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง คารวะพระเถระ
-กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ? ออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ
-อุปสมบทหมู่พระนวกะเข้าพรรษา

-งานกฐินทานประจำปี
-งานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาและหลัง ออกพรรษา
-ประเพณียี่เป็ง ? เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (ตั้งธรรมหลวง)
-อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลต่าง ๆ
-กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
-งานปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม - วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม – วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม  - วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม – วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น.

ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น. ที่วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น.

ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น. ที่วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น.

ทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา 07.30 น. วันพระ 08.00 น.

 

รอตักบาตร ที่วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

รอตักบาตร ที่วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

ห้องศึกษาพระธรรม วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

ห้องศึกษาพระธรรม วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

พิธีเวียนเทียน ณ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

พิธีเวียนเทียน ณ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

พิธีเวียนเทียน ณ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

พิธีเวียนเทียน ณ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

พิธีเวียนเทียน ณ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

พิธีเวียนเทียน ณ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

พิธีอุปสมบท วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

พิธีอุปสมบท วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง ตโปทาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

 

 

 

 

 


0 CommentsBe the first to comment!


You must be logged in to post a comment.