วิหาร

เที่ยวชมวิหารคาทอลิกสวยสไตล์โรมัน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง เป็นวัดคาทอลิกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีประวัติยาวนานถึง 300 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของชาวญวนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก [...]